Fysiotherapeuten praktijk Van Smeden

in Marum, Groningen

Over onze praktijk

U vindt hier achtergrondinformatie over onze praktijk in Marum. Lees verder over de onderstaande onderwerpen.   Tip: klik op de pijltjes voor meer of minder details!

Historie

De praktijk is gevestigd te Marum, als afsplitsing van de toen bestaande praktijk, op 1 januari 1998. Daarvoor is destijds het huidige pand aangekocht. Eerst is de praktijk solo gevoerd door K.G. (Gert) van Smeden.

Vanaf 1 januari 2000 is ook mevrouw K.H. (Karin) Hageman er werkzaam, aanvankelijk part-time en voor waarneming. Sinds 1 augustus 2008 is zij full-time aan de praktijk verbonden. Naast algemene fysiotherapie houdt zij zich bezig met geriatrische problemen.

Vanaf 1 januari 2012 is mevrouw R.A. (Rikst) van Dijk aan de praktijk verbonden.
Zij is alle werkdagen aanwezig, behalve op vrijdag. Rikst heeft zich gespecialiseerd in bekkenklachten bij zwangerschap. Daarnaast is zij gespecialiseerd in de behandeling van myo-fasciale pijnsyndromen (triggerpoints) en heeft zij zich, om nog betere resultaten te boeken bij de behandeling daarvan, gespecialiseerd in Dry Needling (DN).

Op 1 februari 2015 is Bart Eggink bij ons komen werken. Hij is Manueel Therapeut en werkt iedere woensdag. Indien noodzakelijk is hij ook vrijdagochtend aanwezig.

 

 

Vanaf 1 januari 2009 werkt de praktijk formeel samen met de praktijken te Aduard (Fysio Plus Aduard) en Zuidhorn (Fysiotherapie Zuidhorn), om van elkaars kennis en specialisaties te profiteren en zo een volledig aanbod van alle disciplines in de eerste lijn te kunnen bieden. Samen vormen wij FysioTeam Westerkwartier (Fysioteam Westerkwartier).

 • Fysiotherapie
  Alle therapeuten zijn BIG-geregistreerd en opgenomen in het Centraal Kwaliteits Register Fysiotherapie.
 • Oedeem-fysiotherapie
  Gert van Smeden is opgenomen in het Centraal KwaliteitsRegister voor Oedeemfysiotherapeuten.
 • Manuele Therapie
  Bart Eggink is opgenomen in het Centraal KwaliteitsRegister voor Manueel Therapeuten.
 • Sport-fysiotherapie
  Gert van Smeden is lid van de Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie in de Sportgezondheidszorg(NVFS)

NVFS logo

KNGF

Fysiotherapeutenpraktijk Van Smeden is aangesloten bij het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie, het KNGF.

logo KNGF

KvK

Onze praktijk staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 01155585.

 

Huisregels

Onze huisregels zijn bedoeld om voor zowel onze cliënten en overige bezoekers, als voor de medewerkers een veilige en prettige (werk)omgeving te creëren en te behouden.

Hieronder staan de regels zoals we die hebben opgesteld:

 • Cliënten dienen zich volgens de algemeen geldende (fatsoens-)normen en waarden te gedragen.
 • De praktijk behoudt zich het recht voor om personen die zich aanstootgevend gedragen te (laten) verwijderen uit het pand.
 • Daar in de praktijk ook minder valide cliënten behandeld worden, verwachten wij, dat, bij gebrek aan zitruimte, deze personen met voorrang een zitplaats krijgen.
 • Indien u een jas of andere eigendommen aan de kapstok of in de wachtruimte achterlaat pas dan op, dat u daar geen waardevolle spullen in laat zitten.
 • De praktijk is niet verantwoordelijk voor diefstal van eigendommen in het pand of op buitenterrein (auto, fiets etc.).
 • We verzoeken u om de auto te parkeren op het terrein aan de overzijde van de weg. De plekken direct voor de praktijk willen we graag reserveren voor mensen die slecht ter been zijn. Aan hen verzoeken we de auto zodanig te parkeren dat de ingang van de praktijk en de weg ernaast vrij gelaten wordt.
 • Als u tijdens het wachten lectuur leest wilt u deze dan terugleggen als u de wachtruimte verlaat.
 • Ingeval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel of de hiertoe bevoegde instantie (brandweer, politie) op te volgen.

Privacy

Uw fysiotherapeut houdt, om uw behandeling zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, een registratie bij van uw medische en persoonlijke gegevens. Op deze registratie is de wet op de Persoonsgegevens van toepassing.

Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens, die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegevens en het inzagerecht van de patiënt. Al deze zaken zijn in een reglement vastgelegd.

Reglement
Uiteraard gaat uw fysiotherapeut zorgvuldig met de gegevens om: daarom is naast de bovengenoemde Wet op Persoonsregistraties, een aantal regels vastgelegd in een privacy reglement. Hieronder is het reglement weergegeven:

 • Behalve de fysiotherapeut die u behandelt, heeft ook een beperkt aantal andere personen toegang tot de gegevens die in de registratie zijn opgenomen. Dit zijn bijvoorbeeld de waarnemers, andere fysiotherapeuten in de praktijk, eventuele stagiaires en administratieve krachten. Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht.
 • U heeft het recht om de gegevens die over u zijn vastgelegd in te zien. Indien u meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd kunt u de behandelende fysiotherapeut verzoeken deze te wijzigen.
 • Alleen gegevens die te maken hebben met de behandeling worden in het medisch dossier opgeslagen.
 • Teneinde de fysiotherapie verder te kunnen ontwikkelen en op een hoog peil te houden moet er wetenschappelijk onderzoek worden verricht. Daarvoor is het ondermeer noodzakelijk dat er statistieken worden opgesteld. Als uw gegevens daarvoor worden gebruikt zullen deze, om uw privacy te waarborgen, niet tot u persoonlijk herleidbaar zijn (anoniem).
 • Als u er bezwaar tegen heeft dat uw gegevens voor (anoniem) wetenschappelijk onderzoek worden gebruikt kunt u dat mededelen aan uw fysiotherapeut.
 • Wanneer het voor het onderzoek van belang is dat gegevens wel tot u persoonlijk herleidbaar zijn, zullen deze pas worden verstrekt (aan de onderzoeker) wanneer u daarvoor schriftelijke toestemming heeft verleend.
 • Gegevens van cliënten worden niet aan derden verstrekt, ook niet aan naaste familie. Gegevens worden pas vrijgegeven nadat de cliënt hiervoor toestemming heeft gegeven. Ook na overlijden worden de gegevens niet openbaar gemaakt.
 • Nadat de cliënt behandeld is, worden de gegevens 15 jaar zodanig gearchiveerd, dat alleen een beperkte groep mensen deze gegevens in kan zien.
 • Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat, kunt u dit, via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk, kenbaar maken.

Bejegening
Voor de omgang met en het behandelen van de cliënt zijn er ook een aantal richtlijnen opgesteld die door de praktijk worden gehanteerd. De officiële richtlijnen zijn op de praktijk beschikbaar.

 • De werkwijze voor de behandeling van de cliënt wordt voorafgaand aan de behandeling uitgelegd. Hierbij zal worden aangegeven welke handelingen er verricht gaan worden. Als er bezwaren bestaan tegen de handelingen dient de cliënt dit onmiddellijk aan te geven.
 • De werkwijze voor de behandeling van de cliënt wordt voorafgaand aan de behandeling uitgelegd. Hierbij zal worden aangegeven welke handelingen er verricht gaan worden. Als er bezwaren bestaan tegen de handelingen dient de cliënt dit onmiddellijk aan te geven.
 • Indien er door bijv. geloofsovertuiging tegen bepaalde handelingen en/of vormen van behandelingen bezwaar bestaat dient de cliënt dit bij de eerste afspraak kenbaar te maken zodat de behandelende fysiotherapeut kan oordelen of de cliënt behandeld kan worden.
 • Als een cliënt er bezwaar tegen heeft om door een fysiotherapeut van een andere sekse behandeld te worden dient dit voor het eerste consult aangegeven te worden.
 • De behandeling geschiedt over het algemeen in een afgescheiden ruimte waarin alleen de fysiotherapeut en cliënt aanwezig zijn. Alleen bij groepstherapie zullen meerdere mensen in dezelfde ruimte aanwezig zijn.
 • Als er derden (bijv. een stagiaire) bij de behandeling aanwezig zijn, zal vooraf toestemming aan de cliënt gevraagd worden.
 • De fysiotherapeut, en eventuele begeleiders, dienen zich tegenover de cliënt respectvol te gedragen en informaliteit, die niet gewenst is, achterwege te laten.
 • Als er situaties ontstaan die niet gewenst zijn zal in overleg met cliënt en fysiotherapeut een andere fysiotherapeut ingezet of de behandeling beëindigd worden.
 • Besproken onderwerpen met de cliënt blijven vertrouwelijk en zullen niet met derden besproken worden.
 • Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat kunt u dit, via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk, kenbaar maken.
 • Indien er door bijv. geloofsovertuiging tegen bepaalde handelingen en/of vormen van behandelingen bezwaar bestaat dient de cliënt dit bij de eerste afspraak kenbaar te maken zodat de behandelende fysiotherapeut kan oordelen of de cliënt behandeld kan worden.
 • Als een cliënt er bezwaar tegen heeft om door een fysiotherapeut van een andere sekse behandeld te worden dient dit voor het eerste consult aangegeven te worden.
 • De behandeling geschiedt over het algemeen in een afgescheiden ruimte waarin alleen de fysiotherapeut en cliënt aanwezig zijn. Alleen bij groepstherapie zullen meerdere mensen in dezelfde ruimte aanwezig zijn.
 • Als er derden (bijv. een stagiaire) bij de behandeling aanwezig zijn, zal vooraf toestemming aan de cliënt gevraagd worden.
 • De fysiotherapeut, en eventuele begeleiders, dienen zich tegenover de cliënt respectvol te gedragen en informaliteit, die niet gewenst is, achterwege te laten.
 • Als er situaties ontstaan die niet gewenst zijn zal in overleg met cliënt en fysiotherapeut een andere fysiotherapeut ingezet of de behandeling beëindigd worden.
 • Besproken onderwerpen met de cliënt blijven vertrouwelijk en zullen niet met derden besproken worden.
 • Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat kunt u dit, via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk, kenbaar maken.

Betalingsvoorwaarden

In onze praktijk geven wij u graag alle aandacht en goede zorg. Daarom hebben wij het versturen en innen van onze rekeningen uitbesteed aan Infomedics.

Infomedics is een professioneel en betrouwbaar bedrijf dat hierin is gespecialiseerd. Het hecht daarbij veel waarde aan de bescherming van uw privacygevoelige gegevens. Daarom is het ISO27001 gecertificeerd, net als alle dienstverleners, die Infomedics inschakelt om uw rekening te kunnen maken en versturen. Deze certificering wordt elk jaar opnieuw beoordeeld en vernieuwd. Meer over privacybescherming leest u op www.infomedics.nl/privacy

Infomedics hanteert een betalingstermijn van 30 dagen. Lukt het niet om op tijd te betalen, neem dan zo snel mogelijk contact op met de Servicedesk van Infomedics op 0900-4049404 (€ 0,35 per gesprek). Zij kunnen u helpen met een betalingsregeling.

Als u uw rekening online wilt afhandelen heeft onze praktijk uw e-mailadres en mobiele telefoonnummer nodig. Deze gegevens worden door Infomedics gebruikt om u veilig toegang te verlenen tot het online portaal waar uw rekening klaarstaat. Als u inlogt op uw Infomedics portaal, vult u de SMS-code in die u van Infomedics ontvangt.

Wilt u uw rekening liever op papier ontvangen, dan kunt u dat in uw portaal zo instellen. Meer informatie vindt u op www.infomedics.nl.

 

 

Verzekeraars

Om er voor te zorgen dat u altijd bij ons terecht kunt, ook als u een “budgetpolis” heeft, is Fysiotherapeutenpraktijk van Smeden in het bezit van een contract met alle zorgverzekeraars in Nederland.

Gevolg hiervan is dat de behandelingen, ook als u een budgetpolis heeft, rechtstreeks door ons bij de zorgverzekering gedeclareerd worden, wanneer die tenminste onder de dekking van uw polis vallen. U dient namelijk te weten, dat fysiotherapie niet is opgenomen in de basisverzekering, maar dat u voor vergoeding een aanvullende verzekering moet hebben afgesloten.
Daarbij worden de tarieven gehanteerd, die met de diverse verzekeraars zijn afgesproken.

In alle andere gevallen, ook als de verzekeraar de declaratie afkeurt, krijgt u de rekening thuis, waarbij we het praktijktarief declareren. De verschuldigde bedragen kunt u elders op deze website vinden en zijn ook opgehangen in de wachtruimte van de praktijk. Betaling dient dan plaats te vinden overeenkomstig de voorwaarden. Ook deze vindt u op de site en in de wachtruimte. Het moge duidelijk zijn, dat u zelf dient na te gaan, in uw verzekeringspolis, of u verzekerd bent voor onze behandeling, en hoeveel zittingen bij de verzekeraar gedeclareerd mogen worden. Daarbij moet u ook rekening houden met behandelingen, die u eventueel eerder in het jaar al heeft gehad, ook wanneer u daarvoor bij een collega bent geweest.

Klachtenreglement

Wat te doen bij klachten?

U mag ervan uitgaan dat elke fysiotherapeut zijn of haar vak zo goed mogelijk uitoefent. Heeft u desondanks toch klachten over de behandeling of de manier waarop de fysiotherapeut met u omgaat, dan is het goed om ons dat te laten weten. U kunt te allen tijde met een van de maatschapsleden contact opnemen en een gesprek over uw klacht aangaan. Bij dit gesprek mag u zelf een bekende meenemen als u dat wilt. Een andere mogelijkheid is om via het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) een bemiddelingsgesprek aan te vragen. Levert dit gesprek niet het gewenste resultaat op, dan kunt u eventueel ook contact opnemen met het Informatie- en Klachtenbureau Gezondheidszorg (IKG). Relevante telefoonnummers en adressen staan onder aan deze tekst.

Er zijn drie instanties waar men uw klacht behandelt. Dit zijn allemaal onafhankelijke instanties. De behandeling van de klacht is kosteloos en alle commissies gaan zeer zorgvuldig en vertrouwelijk met uw klacht om.

Klachtencommissie van het KNGF
Voor fysiotherapeuten in de vrije praktijk heeft het KNGF een klachtencommissie ingesteld.

De Commissie van Toezicht van het KNGF
Om toezicht te kunnen houden op het gedrag van de leden, heeft het KNGF het zogenaamde verenigingstuchtrecht ingesteld. Alle fysiotherapeuten die KNGF-lid zijn en/of ingeschreven zijn in het Centraal Kwaliteitsregister moeten zich houden aan de gedragsregels en beroepsethiek voor fysiotherapeuten. Klachten kunnen worden ingediend bij de Commissie van Toezicht van het KNGF. Voorwaarde is dat de behandeling waarover uw klacht gaat niet langer dan tien jaar geleden heeft plaatsgevonden.

Het Regionaal Tuchtcollege van de overheid
Fysiotherapeuten vallen onder het Tuchtrecht dat de overheid heeft ingevoerd. Klachten over uw behandeling of bejegening door een fysiotherapeut kunnen worden ingediend bij een Regionaal Tuchtcollege. Voorwaarde is dat uw klacht gaat over een behandeling of een voorval na 1 december 1997.

Schriftelijk indienen
Een klacht moet altijd schriftelijk worden ingediend door u als patiënt of, wanneer het om een kind gaat, door de ouders/verzorgers. Iemand kan ook namens u een klacht indienen, als u diegene daartoe gemachtigd heeft. Anonieme klachten kunnen niet in behandeling worden genomen. Omschrijf uw klacht zo duidelijk mogelijk en vermeld uw eigen naam en adres evenals de naam en het privé- of praktijkadres van de fysiotherapeut. Stuur uw brief naar de instantie die uw klacht het beste kan behandelen.
De verschillende commissies hebben elk andere mogelijkheden om maatregelen te nemen.

A: Klachtencommissie van het KNGF
Het klachtrecht is een laagdrempelige, snelle manier om uw klacht aan een onafhankelijke commissie voor te leggen. Het klachtrecht is klagergericht en streeft naar herstel van de relatie tussen klager en fysiotherapeut. Daarnaast is het ook een instrument ter verbetering van de kwaliteit van fysiotherapie. Als de klacht gegrond wordt verklaard, kan de commissie aanbevelingen aan de fysiotherapeut doen om meer klachten te voorkomen. Deze moet op de aanbevelingen reageren maar is niet verplicht om ze op te volgen. De commissie kan geen schadevergoeding toekennen. Vóór de officiële behandeling ontvangt u, indien nodig, een vragenformulier om de klacht toe te lichten. In het onderzoek van de commissie wordt als eerste uw fysiotherapeut om een reactie gevraagd. Ook volgt er een tweede ronde voor beide partijen om te kunnen reageren. Zonodig wordt aan u en/of uw fysiotherapeut een mondelinge toelichting gevraagd. Vervolgens doet de commissie schriftelijk uitspraak en, bij een gegronde klacht, een aanbeveling aan de fysiotherapeut. Tegen de uitspraak is geen beroep mogelijk.

B: Verenigingstuchtrecht van het KNGF: Commissie van Toezicht
Het verenigingstuchtrecht lijkt op het wettelijk tuchtrecht. De drempel is echter lager, de behandeling is besloten en verloopt in de regel vlot. Bij een gegronde klacht kan aan een fysiotherapeut een maatregel worden opgelegd. Dat kan variëren van een waarschuwing, berisping of schorsing uit (bepaalde rechten van) het lidmaatschap van het KNGF tot ontzetting uit het lidmaatschap van het KNGF en schrapping uit het Centraal Kwaliteitsregister. Daarnaast kan de commissie bepalen dat de zaak gepubliceerd wordt in het verenigingsblad van het KNGF. Daarbij blijft u, als indiener van de klacht, altijd anoniem. De commissie kan de fysiotherapeut niet verbieden om zijn of haar beroep uit te oefenen. Nadat u een klacht heeft ingediend vraagt de commissie de fysiotherapeut om een reactie. U kunt hierop reageren en de fysiotherapeut kan vervolgens weer op uw reactie reageren. Daarna volgt de mondelinge behandeling tijdens een zitting. Voor een goed oordeel is de gezamenlijke aanwezigheid van klager en fysiotherapeut belangrijk. De commissie doet schriftelijk een uitspraak. Wanneer de commissie de klacht gegrond verklaart, kan een maatregel worden opgelegd aan de fysiotherapeut. Bent u het oneens met de uitspraak dan kunt u in beroep gaan bij de Commissie van Beroep.

C: Regionaal Tuchtcollege
Dit is de formele, openbare weg om een klacht in te dienen. Als een klacht gegrond wordt verklaard, kan de fysiotherapeut op z’n minst worden berispt en in het uiterste geval mag hij zichzelf geen fysiotherapeut meer noemen. Een uitspraak laat over het algemeen enige tijd op zich wachten. Deze procedure is vergelijkbaar met de procedure van het Verenigingstuchtrecht van het KNGF. Het verschil is dat de zittingen in principe openbaar zijn en dat de uitspraak van het Regionaal Tuchtcollege gevolgen kan hebben voor de beroepsuitoefening van de fysiotherapeut, namelijk dat hij zijn titel van fysiotherapeut niet meer mag gebruiken. Voor uitgebreide informatie over de procedure kunt u contact opnemen met de Regionale Tuchtcolleges.

Adressen

Klachtencommissie van het KNGF:
Secretaris Klachtencommissie KNGF
Postbus 248
3800 AE Amersfoort
tel. 033 – 467 29 00 (u wordt doorverbonden)

Verenigingstuchtrecht van het KNGF:
Commissie van Toezicht Secretaris Commissie van Toezicht KNGF
Postbus 248
3800 AE Amersfoort
tel. 033 – 467 29 00 (u wordt doorverbonden)

Regionaal Tuchtcollege:
Stuur uw brief afhankelijk van uw woonplaats naar het regionale tuchtcollege.
Regionaal Tuchtcollege Groningen (Groningen, Friesland, Drenthe)
Oude Ebbingestraat 91
9712 HG Groningen
tel. 050 – 314 06 40

Kwaliteit

Fysiotherapeutenpraktijk van Smeden heeft kwaliteit hoog in het vaandel staan.

Het spreekt daarom vanzelf, dat wij allemaal regelmatig na- en bijscholing volgen. Dat is nodig om op de hoogte te blijven van nieuwe ontwikkelingen binnen de Fysiotherapie, maar ook om de aanwezige kennis op te frissen. Dat we aan alle voorwaarden, die daar aan worden gesteld, voldoen, blijkt uit het feit dat iedereen in onze praktijk staat ingeschreven in het Centraal Kwaliteits Register (CKR).

Daarnaast hebben we in het verleden, samen met TÜV Nederland, een traject doorlopen waarbij de organisatie van de praktijk is doorgelicht om te kunnen voldoen aan de eisen van de stichting Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector (HKZ).

Het HKZ is een instituut dat kwaliteitseisen opstelt voor allerlei takken van zorg en welzijn. Een organisatie met een HKZ Keurmerk heeft intern de zaken goed op orde, stelt de klant principieel centraal en werkt voortdurend aan verbetering.

Dit traject is afgesloten met een onafhankelijk onderzoek, waarbij is vastgesteld dat Fysiotherapeutenpraktijk van Smeden voldoet aan alle gestelde eisen.  Na twee jaar is er controle geweest in de vorm van een nieuwe audit, die de praktijk ook met goed gevolg heeft doorlopen. Door omstandigheden, zoals wisseling van personeel en steeds zwaardere administratieve belasting, is de audit daarna niet meer herhaald, maar de werkwijze binnen de praktijk is nog steeds onveranderd.

 

 

Tarievenlijst

Hieronder vindt u de tarieven die in onze praktijk gelden in 2018. De rekening ontvangt u van Infomedics.

Behandeling Prijs
Fysiotherapie € 35,50
Manuele therapie € 49,50
Oedeemtherapie € 52,50
Screening (DTF) € 12,00
Lange zitting € 47,00
Fysiotherapeutisch consult € 68,50
Intake en onderzoek zonder verwijzing € 51,00
Intake en onderzoek na verwijzing € 50,00
Toeslag aan huis € 16,00
Toeslag in inrichting € 10,00
Verslag beperkt € 42,50
Verslag uitgebreid € 82,50
Telefonische zitting € 11,70
Hulpmiddelen op aanvraag

NB: een afspraak voor behandeling die niet ten minste 24 uur van tevoren wordt afgezegd, kan in rekening gebracht worden.

Wilt u persoonlijk advies of het inloopspreekuur bezoeken?

Nieuws rond de praktijk en ons vakgebied

Nieuwe Beweegrichtlijnen

Onlangs heeft de Nationale Gezondheidsraad nieuwe Beweegrichtlijnen gepubliceerd. Dat was nodig omdat de bestaande Beweegnorm incompleet en verouderd is.

Lees verder

Dry Needling

U kunt nu ook voor “dry needling” bij ons terecht. Rikst heeft de opleiding hiervoor met succes afgesloten. Meer informatie vindt u onder “specialisaties”.

Lees verder

Inloopspreekuur.

Sinds kort geven wij elke maandag, tussen 17.00 en 18.00 uur, gratis advies, geen behandeling, voor blessures bij sporten, en klachten bij bewegen of andere activiteiten.

Lees verder